សូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលារៀនសហគមន៍២១

មតិស្វាគមន៍

សូមជម្រាបសួរសិស្សានុសិស្ស មាតាបិតាឬអ្នកអាណាព្យាបាល និងសាធារណជនទាំងអស់!

            ជាបឋមខ្ញុំបាទ សូមថ្លែងអំណរគុណលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍លើសាលារៀនសហគមន៍២១ ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអស់លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញាទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាប

images

កម្មវិធីសិក្សា

កម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំ (ទម្លាប់ល្អទាំង៧)

LeaderinMe គឺជាគំរូនៃការផ្លាស់ប្តូរដំណើរការសាលារៀន ដែលសហការជាមួយនឹងអ្នកអប់រំក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងបំណិនជីវិតសតវត្សទី២១សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស។ កម្មវិធីនេះស្រ...

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សិស្សបឋម

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សិស្សបឋម គឺជាកម្មវីធីដែលផ្តល់ជំនាញប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសដល់សិស្ស ទៅលើផ្នែកសំខាន់ទាំង៤ (ការស្តាប់ ការនិយាយ ការអាន និងការសរសេរ)   ដោយមានបរ...

កម្មវិធីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

MoneyTree គឺជាកម្មវិធីសិក្សា ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កុមារ អាយុចាប់ពី ៦ឆ្នាំ ដល់ ១៧ឆ្នាំ បង្កើតដំបូងនៅឆ្នាំ២០០៨ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី បច្ចុប្បន្នមានសមាជិក ៨ ប្រទេស រួមមាន សិ...

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោង

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោង គឺជាកម្មវិធីដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវជំនាញភាសាអង់គ្លេស ជាពិសេសសិស្សដែលមានបំណងចង់សិក្សាក្នុងបរិយាកាសដែលនិយាយភាសា...

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសកម្រិតបឋម

កម្មវិធីបឋមសិក្សាភាសាអង់គ្លេស  គឺជាកម្មវីធីដែលផ្តល់ជំនាញប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសដល់សិស្ស ទៅលើផ្នែកសំខាន់ទាំង៤ (ការស្តាប់ ការនិយាយ ការអាន និងការសរសេរ)   ដោយមានបរិយាកាសប្រើប្រាស់ ភាសាអង់...

កម្មវិធីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

កម្មវិធីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដែលឈានមុខគេនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។ យើងជាអ្នកឯកទេសក្នុងការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសម្រាប់កុមារ...

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចុះឈ្មោះបុត្រធីតាចូលរៀនបាន?

សូមអានការពិពណ៌នាបន្ថែមនៅក្នុងនីតិវិធីចូលរៀន

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍