blog images

កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យ

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈសកម្រិតវិទ្យាល័យ គឺជាការបណ្តុះបណ្តាលទទួលបានចំណេះដឹង ជំនាញ និងសមត្ថភាព លទ្ធផលនៃការបង្រៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ឬអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង និងចំណេះដឹងដែលទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពដែលមានប្រយោជន៍ជាក់លាក់។ ការបណ្តុះបណ្តាលមានគោលដៅជាក់លាក់នៃការកែលម្អសមត្ថភាព ផលិតភាព និងការអនុវត្តការងារ។ ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈគឺជាការបណ្តុះបណ្តាលដែលសង្កត់ធ្ងន់លើជំនាញ និងចំណេះដឹងដែលត្រូវការសម្រាប់មុខងារការងារជាក់លាក់មួយ ដែលជួយឱ្យសិស្សទទួលបានអាជីពការងារល្អនាថ្ងៃអនាគត។